Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w CERTYFIKATY IBK

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sebastian Chmura, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 1. SEBASTIAN CHMURA GRUPA GCE, 2.KSIĘGARNIA WYSYŁKOWA "STONOGA" CHMURA SEBASTIAN, z siedzibą w Mikołowie (43-190), ul. Pszczyńska 25, nr tel: 32 738-24-64 poczta elektroniczna: biuro@grupagce.pl

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) i innymi przepisami prawa oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w postaci: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, NIP, nagranie dźwięku

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowychh

Administrator danych przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następujących celach

 1. wykonania na rzecz Pana/Pani umowy sprzedaży/świadczenia usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO) - przez okres do dnia wykonania umowy;
 2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i w formie przewidzianej przepisami prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO) - przez okres wskazany w przepisach prawa
 3. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikających z zawartej między Administratorem a Użytkownikiem umowy sprzedaży lub świadczenia usług elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 d RODO), przez okres do upływu terminu przedawnienia powyższych roszczeń a w przypadku wystąpienia w tym czasie z roszczeniem na drogę postępowania sądowego, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia lub wszczęcia innego postępowania – przez okres trwania takich postępowań do wyczerpania wszelkich możliwych środków zaskarżenia i zakończenia wszczętych postępowań;

Odbiorcy danych osobowych

Administrator danych przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następujących celach

 1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora: podmiotom udostepniającym serwer pocztowy i obsługującym pocztę elektroniczną po względem informatycznym, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, pomoc prawną, podatkową;
 2. podmiotom będących administratorami Pana/Pani danych osobowych: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską (w celu wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji, wykonania obowiązków wynikających z rękojmi), podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze- w celu dokonania zwrotu płatności), podmiotom nabywającym wierzytelności, podmiotom współpracującym z Administratorem przy obsłudze księgowej, podatkowej, prawnej – w zakresie jakim staną się administratorami danych;
 3. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pana/Pani uprawnieni

Panu/Pani, w zakresie danych osobowych przysługuje prawo:

 1. dostępu do danych - zgodnie z art. 15 RODO;
 2. sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe - zgodnie z art. 16 RODO ;
 3. usunięcia danych jeśli np. gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane bądź zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta - zgodnie z art. 17 RODO;
 4. ograniczenia przetwarzania danych np. gdy kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych - zgodnie z art. 18 RODO
 5. przenoszenia danych – przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych lub do Pana/Pani- w zakresie określonym w art. 20 RODO)

Z powyższych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek w siedzibie Administratora na adres 43-190 Mikołów ul. Pszczyńska 25 , przesyłając go mailem na adres biuro@grupagce.pl lub dzwoniąc pod numer tel 32 738-24-64 Ma Pan/Pani także prawo do niesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych